Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang: elke dag vanaf 7.30 u.

In de Kloosterstraat gaat de voorschoolse opvang door in de eetzaal, waarin een speelhoek ingericht is en bij goed weer op de speelplaats.

Deze opvang dient schriftelijk te worden aangevraagd aan de hand van de vragenlijst die u ontvangt bij de inschrijving of bij het begin van het schooljaar.

Naschoolse opvang: Kloosterstraat en ‘t Magret.

Keuzemogelijkheid: op school tot 17.00 u. of naar Stekelbees Beervelde.

‘Stekelbees Beervelde’ voorziet opvang vanaf 7.00 u. ’s morgens tot 19.00 u. ’s avonds.
Naschoolse opvang op school vanaf 15.45 u. tot 17.00 u.
Dit betekent dat wie na 17.00 u. nog opvang nodig heeft, wordt opgehaald door de schoolbus en naar Stekelbees Beervelde wordt gebracht. Gelieve dit zeker te melden aan de klastitularis.
Na 17.00 u. is er geen opvang meer op school. Dit is het sluitingsuur van de school.
U kan ook kiezen om uw kind naar de opvang in Stekelbees te laten gaan onmiddellijk na schooltijd. Vervoer is met de schoolbus voorzien.
De kleuters van ‘t Magret die in de opvang moeten blijven worden met de schoolbus naar de hoofdschool gebracht.

Adres: ‘Stekelbees’ – Oud-gemeentehuis Beervelde-Dorp 51 – Beervelde.

Opvang: kleuterschool Hijfte.

’s morgens vanaf 7.30u. (gelieve de juf. vooraf te verwittigen)
’s avonds vanaf 15.30u. tot 17.00 u. Op woensdag tot 12.30u.

Studie lager:

De kinderen van de lagere afdeling kunnen naar de geleide studie op maandag, dinsdag en donderdag. De geleide studie start telkens vanaf de tweede week van het schooljaar. Onder toezicht maken ze hun huiswerk of leren ze hun lessen in een rustig klaslokaal. Er is geleide studie vanaf 15.45 u. tot 16.45 u. De geleide studie is vanaf het 2e leerjaar. Het 1e leerjaar kan na de kerstvakantie ook naar de geleide studie komen.
Op vrijdag is er geen geleide studie. Iedereen die na schooltijd moet blijven, kan naar de naschoolse opvang op school tot 17.00 u. Wie later moet blijven, wordt om 17.00 u opgehaald met de schoolbus en naar de naschoolse opvang Stekelbees Beervelde gebracht.

Enkele afspraken voor een goed verloop van deze geleide studie:

  • Bij de aanvang leggen de leerlingen hun schoolagenda open bovenaan op de lessenaar.
  • De leerlingen zorgen dat zij hun materiaal bij hebben bij de aanvang van de studie.
  • De leerkracht geeft op aanvraag van de kinderen aanwijzingen en kijkt na of de taken en de lessen, genoteerd in de klasagenda, uitgevoerd worden. Het hoort niet tot de taak om de huistaken te verbeteren of na te gaan of de lessen gekend zijn.
  • De leerlingen werken in stilte aan huistaken en leren hun lessen.
  • De kinderen die na een verwittiging de studie blijven storen, krijgen een nota in de klasagenda en dit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de ouders.

Ouderraad

Archief

Recent Posts