Visie en missie

Naam van onze school : “De Sprankel”

De naam “De Sprankel” is het Friese woord voor “vonk”. Hiermee wordt aangegeven dat alle kinderen, ouders en leerkrachten vonken zijn, die gezamenlijk één groot licht of vuur vormen. De uitstraling van dit licht of vuur ligt in het verlengde van onze christelijke identiteit, we zijn allemaal een vonkje van een sprankelend geheel. We willen een school zijn die leeft en bruist, een school met enthousiaste mensen en nieuwe ideeën, een school waar de kinderen zich goed voelen.

Visie van de school

Omdat een kleine school heel groot kan zijn

Omdat we kinderen willen helpen groeien tot waarden- gevoelige mensen met een open oog op de wereld …
Omdat we kinderen willen helpen geluk ervaren …
Omdat elk kind uniek en bijzonder is en zich hier thuis moet voelen door het aanbieden van een kindvriendelijke leeromgeving …
Omdat we ouders willen helpen in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen …
Omdat we onze taak willen vervullen binnen de parochiegemeenschap …
Omdat we groot belang hechten aan intellectuele, emotionele en sociale vorming …
Daarom willen we ons dagdagelijks graag en ten volle inzetten!

Directie en leerkrachten
VBS De Sprankel

Welke school willen we zijn ? Wat vinden wij belangrijk?

We willen een school zijn, waar we aan onze kinderen voorleven en aanreiken, datgene wat we samen belangrijk vinden; we willen hen hierbij sturen en begeleiden.
Doorheen het dagdagelijkse leven op school, zowel binnen als buiten de klas, willen we onze visie op een sprankelende wijze gestalte geven.
Als katholieke school willen we opvoeden en vormen op basis van een christelijk-gelovige levensopvatting.
De christelijke eigenheid van onze school is een inspiratiebron van waaruit we deze opdracht invullen.

Missie van de school: Onze wegwijzers

Een school vol dynamiek en bewogenheid

We zijn een sprankelende school waar levendigheid, sportiviteit en spontaneïteit troef zijn.
We handelen vanuit de overtuiging dat elk leven, hoe klein en hoe verschillend ook, waardevol is en moet geëerbiedigd worden.
We geloven in de toekomst.
We willen onszelf en anderen kritisch bevragen.
We werken op een creatieve manier ideeën uit.
We denken vooruit en staan open voor vernieuwing
We geloven dat groei nooit stopt.
We kiezen voor een gastvrije en vriendelijke omgangsstijl. We wijzen iedere vorm van onverdraagzaamheid en discriminatie af ten aanzien van degene die in wat voor opzicht ook anders is, denkt of voelt.

Een school met kwaliteit

We kennen en ontwikkelen voortdurend onze eigen sterktes, we aanvaarden onze beperkingen, en weten in ons persoonlijk leven een eigen richting te kiezen vanuit deze zelfkennis.
We gebruiken onze mogelijkheden maximaal. We ontwikkelen ons zelfvertrouwen om onze eigen grenzen te verleggen.
We brengen de werkkracht op om resultaat te behalen.
We verwerven de doorzetting en volharding om ondanks weerstand en tegenslag op een ingeslagen weg door te gaan.
We streven met oog voor kwalitatieve vernieuwingen naar het bereiken van de vooropgestelde eindtermen.
We hebben aandacht voor technologische en wetenschappelijke innovaties.

Een school in verbondenheid

We ontwikkelen een gevoeligheid voor de noden van anderen, en waar nodig en mogelijk kiezen we voor een actief engagement.
We kunnen op een positieve manier met anderen samenwerken om zo een gezamenlijk resultaat te behalen.
We hanteren de dialoog als weg tot het vinden van oplossingen.
We komen voor onszelf op zonder het belang van anderen uit het oog te verliezen.
We gaan kritisch om met een veranderend maatschappijbeeld, behouden onze eigenheid maar vinden belangrijk oog te hebben voor wat dichtbij en veraf van ons gebeurt.

Een school met verantwoordelijkheidszin

We kiezen voor het nemen en het dragen van verantwoordelijkheid overeenkomstig onze eigen wensen en mogelijkheden.
We ontfermen ons over wie of wat onze hulp of aandacht nodig heeft.
We leven anderen voor wat we zelf beter achten en verantwoorden op een begrijpbare wijze.
We eren en beschermen de natuur en het milieu en gaan respectvol om met mens, dier en plant. We verzetten ons tegen iedere vorm van verspilling.

We zijn een zorgzame school

We zijn positief ingesteld en dragen zorg voor elkaar.
We voelen ons goed op school.
We houden rekening met de thuissituatie van anderen.
We hebben oog voor de eigenheid van ieder en hebben bijzonder aandacht voor de sterktes en zwaktes van onszelf en de anderen.
We kunnen werken op ons eigen niveau en worden voortdurend positief gemotiveerd en benaderd.
Niet alleen het verstandelijke maar ook het gevoelsleven van wie naast ons leeft telt mee.
We hebben tijd voor de kleine en grote zorgen van onszelf en elkaar.
We werken samen met mensen van binnen en buiten de school.
We voelen ons evenwaardig aan de anderen.
We dragen zorg voor ons lichaam; voeding, hygiëne en beweging vinden we heel belangrijk voor onze gezondheid en daartoe krijgen we voldoende kansen.

Ouderraad

Archief

Recent Posts